Website Banner
  
 
  
 
 สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลและเจาะสำรวจ
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
             เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจ
                            
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจภาคสนามมีดังนี้
                            1.    เครื่องหาตำแหน่งจากดาวเทียม (Global posisioning system, GPS)
                            2.    เทปวัดระยะสำหรับใช้ในการรังวัดตัดแนวและวัดตำแหน่งจุดสำรวจ 1 ชุด
                            3.    เครื่องวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (resistivity meter) ผลิตภัณฑ์ของ SUEBSAK
                                   รุ่น SS08 พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
                            4.    วิทยุรับ-ส่ง สนาม ขนาด 3 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง
  
     
Current Pageid = 22